bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort vtunnel
Bugun...Demir Küçükaydın ​ yazdı:Bir Devrimin Eşiğinde

Tarih: 11-11-2017 17:03:59 + -


Türkiye’yi esir almış Erdoğan-Ergenekon ittifakıyla uğraşmaktan, bütün dikkat ve enerjiyi onunla mücadelenin sorunlarına yöneltmekten, eşiğinde bulunduğumuz dünya ölçüsündeki devrimi yeterince erken göremedik ve bu konuda bir şeyler yazamadık.


Demir Küçükaydın ​ yazdı:Bir Devrimin Eşiğinde

 

Bir Devrimin Eşiğinde  

 Demir Küçükaydın 

Türkiye’yi esir almış Erdoğan-Ergenekon ittifakıyla uğraşmaktan, bütün dikkat ve enerjiyi onunla mücadelenin sorunlarına yöneltmekten, eşiğinde bulunduğumuz dünya ölçüsündeki devrimi yeterince erken göremedik ve bu konuda bir şeyler yazamadık. 

 

Elbette çürüme ve terör tüm ülkeyi esir almadan ve tam bir faşizmle sonuçlanmadan, İslamcı-Türkçü ve faşizan Erdoğan-Ergenekon ittifakının, bir an önce yıkılması ve bu yıkılışın mümkünse, kitlelerin hareketiyle ve örgütlenmesiyle olması en acil görev olmaya devam ediyor. 

 

Elbet bu mücadelenin, stratejiye, taktiğe, örgüt ve mücadele biçimlerine ilişkin sorunları, (muhalefetin hiç tartışmadığı ve tartışmaktan kaçındığı sorunlar) gündemimizin başında yer almaya; zaman ve enerjimizin çoğunu bir “kara delik” gibi yutmaya devam edecektir. 

 

Ama bunun yanı sıra eşiğinden geçtiğimiz ya da içine girdiğimiz dünya çapındaki devrimi ele almadan ve anlamadan buradaki mücadeleyi de yeterince başarılı yürütmek mümkün değildir. 

 

Bu nedenle, yukarıdaki acil standart görevin yanı sıra, gücümüz ve zamanımız el verdiğince bu eşiğinden geçtiğimiz devrimin kapsamını anlamaya ve yol açacağı değişikliklerin gerek mücadele koşulları; gerek görevler bakımından ortaya çıkaracağı olanak ve sorunları anlamaya yönelik bir çaba içinde olacağız. 

 

Bütün bunlara bir giriş, bir başlangıç yapmaya, kavramsal bir temel sağlamaya çalışacağız. 

 

* 

 

Evet, bir devrimin eşiğini aşıyoruz. 

 

Bu devrim şu sıralar henüz laboratuarlarda ve araştırma merkezlerinde olgunlaşmış bulunuyor. Aslında şimdiden günlük hayatımızda ilk sonuçlarını görebiliyoruz ve on yıl içinde günlük yaşamımıza girecek. 

 

Bu devrimin ne olduğuna geçmeden önce bir yanlış anlamaya yol vermemek için, önce Devrim kavramının farklı anlamları ve kullanımlarına ilişkin birkaç söz. 

 

Aynı sözcükle karşılanmakla birlikte üç farklı devrim kavramından söz edebiliriz: Üretici güçler düzeyindeki devrimler; Ekonomik ve politik ilişkilerdeki değişimleri ifade eden ve sınıf kavramıyla tanımlanan devrimler (Komünist Manifesto’nun Devrim kavramı) ve tüm üstyapıyı kapsayan devrimler (Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz’deki Devrim kavramı). 

 

 1. Üretici güçlerdeki köklü değişmeler anlamında devrimler. 

 

 1. Neolitik Devrim (Hayvan ve bitkilerin ehlileştirilmesi, yerleşikliğe geçiş, düzenli bir artık ürünün ortaya çıkışı ve dolayısıyla bu artı ürünü saklamak için çömlekçiliğin keşfi. İlk Neolitik devrim vuvarlak hesap 10.000 yıl önce, Verimli Hilal’de gerçekleşti. Sonra birçok kez birbirinden bağımsızca, İndus Vadisi, Güneydoğu Asya, Yeni Gine Yüksek Yaylalar, Afrika’da birkaç kez, Amerika’da birkaç kez gerçekleşti). Düzenli bir artı ürünün ve dolayısıyla değişim ekonomisinin ortaya çıkışına yol açtı. 

 

 1. Tarım devrimi (Düzenli olarak sulamaya dayanan tarım devrimi ve kenterin ortaya çıkışı, Uygarlığa geçiş, devlet, para, yazının ortaya çıkışı. yaklaşık olarak 5000 yıl önce Dicle ve Fırat boylarında gerçekleşti. Ve yine birbirinden bağımsızca Nil, İndus, Sarı Irmak, Orta Amerika, MexikaYucatan ve Güney Amerika’da da gerçekleşti. Hemen hepsinin temelinde nişastalı bitki vardır. Nişastalı bitkinin olmadığı neolitik devrimler Yeni Gine Yüksek Yaylalar veya Kuzey Amerika’da (bir tür kabak ehlileştirilmişti) tarım Devrimi gerçekleşmez) Ekonomik olarak kabaca artı ürüne ekonomi dışı zorla el koyan kapitalizm öncesinin uygarlıkları olarak da tanımlanabilir. Tefeci ve bezirgân sermayenin ortaya çıkışı. Meta üretimi arızi bir nitelik arz etmeye devam eder ama yayılmasını sürdürür. 

 

 1. Sanayi Devrimi: yuvarlak hesap 200 yıl önce İngiltere ve Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’da eş zamanlı gerçekleşti. Birbirinden bağımsızca gerçekleşme  yok. Devrimin yayılışı var. Şimdi bu devrimin içindeyiz. Ekonomik olarak kapitalizme ve meta üretiminin genelleşmesine denk düşer. 
   Sanayi Devrimi de kendi içinde birkaç bölüme ayrılabilir. 

 

 1. Birinci Sanayi Devrimi – Buhar gücü kömür, çelik (Yuvarlak Hesap 19. Yüzyıl 

 

 1. İkinci Sanayi devrimi – Elektrik ve Patlarlı motorlar (Yuvarlak Hesap 20. Yüzyıl) 

 

 1. Üçüncü sanayi devrimi – Elektronik, bilgisayar teknolojisi rutin işleri yapan sanayi robotları (Yuvarlak hesap 21. Yüzyılın ilk yirmi yılı) 

 

 1. Yapay Zeka ve Robotlar Devrimi - Yapay Zekalı ve kendi kendine öğrenen ve kendi kendini programlayan akıllı bilgisayarların ve bu yapay zekayla donatılmış, bir insanın bedenen yapabileceğinin neredeyse tamamını ve  aklıyla yapabileceğinin büyük bölümünü yapabilen robotların, yine bizzat akıllı robotların üretimi dahil, rutin olmayan tüm işleri de yapabilmesi. Emeğin ve dolayısıyla değerin ortadan kalkıp kapitalizmin olanaksız hale gelmesi. Eşiğinden geçtiğimiz veya şimdi eşiğinde bulunduğumuz ve muhtemelen 2020’lerden itibaren günlük yaşamımızda hızla ilk sonuçlarını göreceğimiz, eğer insanlık yaşarsa, 2050 civarında Füzyon Enerjisi (Sınırsız Enerji) ve Quantum Bilgisayar (İnsan beyninden daha karmaşık görevleri yapabilecek bilgisayarlar) ile tasavvurumuzun ötesine geçecek devrim. 

Şimdi bu yazıyla başladığımız bir seri yazıda öncelikle bu devrimi ele alacağız. 

Alman Politik Kültüründe “Endüstri 4.0” deniyor ve sanayi devriminin bir alt dördüncü bölümü gibi görülüyor. Bu ise bu devrimin tamamen farklı karakterini küçültüyor ve anlaşılmasını zorlaştırıyor. 

 1. İkinci olarak devrim kavramı, sınıf mücadelesinde, bir sınıfın iktidarının yerini bir başka sınıfın alması anlamında kullanılır: “Burjuva devrimi”, “İşçi Devrimi” gibi. Komünist Manifesto’da devrim esas olarak bu anlamda kullanılır. Siyasi iktidar ve mülkiyet ilişkileriyle sınırlı bir devrim kavramıdır. Tıpkı Sınıfları ve sınıf mücadelesini burjuvazinin bulması gibi, ve buna da bağlı olarak, aslında Burjuvazinin (ya da Aydınlanmanın) devrim kavramıdır. Ama esas yaygın kullanımını Marksistler arasında bulmuştur ve yanlış olarak da Marksizmle özdeşleşmiştir. Devrim kavramının şimdiye kadar yaygın kullanımı bu anlamıyla sınırlıdır. Bunun aksine, Devrim kavramı birinci, üretici güçlerdeki büyük değişimler anlamıyla da Marksistler arasında pek kullanılmaz ya da sadece sanayi devrimi olarak zaman zaman kullanıldığı görülür.  (Bunun nedenleri ve ardındaki metodolojik yanlışlar (Örneğin İlkel-köleci-feodal biçimindeki üretim biçimleri sıralaması vs.) ayrı bir konu. Konuyu dağıtmamak için buna girmiyoruz.) 

 

 1. Devrim kavramının üçüncü ve gerçek sosyolojik karşılığıyla bir de bizim kullandığımız ama henüz yayılmamış ve bilinmeyen bir anlamı daha vardır. Marks’ın Önsöz’de açıkladığı gibi, üretici güçlerdeki ve bunlar üzerinde yükselen ekonomik ilişkilerdeki gelişmelere bağlı olarak tüm üstyapının değişmesi anlamında. Dinler Aydınlanma’nın, dini epistemolojik veya hukuki bir olgu gibi ele alan din tanımının aksine sosyolojik olarak tüm toplumsal ilişkileri düzenlerler ve toplumun sınırlarını çizerler. Tüm toplumsal ilişkiler ve toplumun sınırları toplumun üstyapısından başka bir şey olmadığından, dinler tümüyle üstyapının somut ifadeleridirler. Bu durumda üstyapıdaki deişmeler, din değişimleri olarak ortaya çıkar. Dinlerin ortaya çıkış ve yayılışları, üretim güçleri ve ekonomik ilişkilerdeki değişmelere uygun değişmelerden başka bir şey değildir. Yani dinlerin ortaya çıkış ve yayılışları bu devrimlerin ortaya çıkış ve yayılışlarıdır. Marksın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz’de tanımladığı ama somut olarak ele almadığı devrim kavramı budur.  

Bu açıdan bakılınca, burjuvazinin ufkundaki devrim kavramıyla Burjuva ve Proleter devrimi diye tanımlanan Fransız Devrimi ve Rus Devrimi, bu devrim kavramı içinde Aydınlanma dininin ortaya çıkışı ve yayılışını temsil eder. (Aydınlanma kendisi hakkındaki kendi iddiasının aksine bir dindir yani toplumun sınırlarını çizer ve ilişkilerini düzenler bütün dinler gibi.) Bütün yeni dinler (Hristiyanlık, İslam, Aydınlanma vs.) sınıflı toplumlarda ezilen kesimler arasında ortaya çıkar, ezilenler o yeni olan dini, yani ilişkileri ve toplum tanımını benimseyerek devrim yaparlar. Bu nedenle dinden dine geçişler alnı zamanda ezilen sınıfların bir hareketi olarak da görünürler. Ama sonra ezen sınıflar tekrar o dinin içinde birer karşı devrimle egemenliklerini kurarlar. Hristiyanlık, İslam, Fransız ve Rus Devrimleri de buna uyar. 

İşte bu yazı serisinde birinci anlamıyla, yani üretici güçlerdeki niteliksel bir değişim anlamıyla bir devrimin eşiğini aştığımızı söylüyoruz. 

Ama aynı zamanda ikinci ve üçüncü anlamıyla devrim sorunlarını bu birinci anlamıyla devrimin yol açtığı değişmeler ışığında ele almaya çalışacağız. 

Yani eşiğini aştığımız bu üretici güçlerdeki devrimci dönüşüm, ezilen sınıfların mücadelesinde ve bu gelişmeye uygun bir üstyapı kuruluşunda ne gibi sorunlar ve olanaklar ortaya çıkarmaktadır sorunlarıyla uğraşacağız. 

* 

Bu içine girdiğimiz devrimi, bütün önceki devrimlerden ayıran çok temel bir fark bulunmaktadır. 

Bütün önceki devrimlerde, üretim araçlarında onları kullanan insandır ve insanın emeğinin üretkenliği artmakta, insan üretim sürecini yönetmektedir. Araçlar pasiftir. Onları eninde sonunda insan yönlendirir. Alet bir taş balta da olsa, bir buldozer de olsa bu temel ilke değişmez 

İçine girdiğimiz veya eşiğini aştığımız devrimde ise, artık üretim araçları, yani aletler, yani robotlar, kendi kendilerine üretim yapacaklardır ve aynı zamanda kendilerini de kendileri üreteceklerdir. 

Bu durumda emek yok olur. Emek yok olunca değer yok olur. 

Emek yok olunca “emek üretkenliği”nin artmasından söz etmek hala eski kategorilerle düşünmek ve dünyayı anlamaya çalışmak olur. 

Emek yok olunca, emek değer yasası geçerliliğini kaybeder. Dolayısıyla artı değer üretimi, yani kapitalizm olanaksız hale gelir. 


Kaynak: mailden

Editör: yeniden ATILIM

Bu haber 221 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Basından yazılar Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • 2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
  2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
 • İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
  İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
 • İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
  İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
 • Güncel
  Güncel
 • Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
  Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
 1. 2016 tarihi Diyarbakır Newroz'undan
 2. İstanbul'dan Şırnak'a '#Akşam7deBarışaSesVer' eylemleri büyüyor
 3. İstanbul’da binlerin çığlığ;‘Saray savaş, halklar barış istiyor’
 4. Güncel
 5. Yitirdiğimiz,Dostlar,yoldaşlar...
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
  Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
 • Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
  Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
 • Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
  Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
 • Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
  Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
 • Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
  Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
 • AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
  AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
 1. Ayşen Uysal ile Sarı Yelekliler hareketi
 2. Fransa'da Sarı Yelekliler rüzgarı
 3. Fransa'daki Sarı Yelekler eyleminde polise tepki
 4. Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemini canlı aktaran TRT ekibine tepki!
 5. Asla pes etmeyeceğiz! #Fransa #Paris direnişin ezgisi
 6. AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
VİDEO GALERİ
YUKARI